“TIMÓTEUS” OKTATÁSI PROGRAM

TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS

A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány gyökerei 1972-re nyúlnak vissza, amikor Kopasz Jenő, a misszió szellemi atyja a cigányok erkölcsi és hitéleti oktatását a kelet-magyarországi régióban elkezdte.

A média által, a köztudatban több film, és híradás tekintetében ismertetett munkát, (pl. Kovács László: A sövények mellett), - mint uszkai cigánymissziót, a cigányok megváltozása képen aposztrofálták.


E szellemi alapra építkezett az 1998-as alapítványi bejegyzés, melyet Kopasz Jenő fia, - mint a munkában apja mellett tevékenyen részt vevő fiatal, alapított. Az alapítvány napjainkban Magyarországon, és a romániai magyar nyelvű cigányság körében végzi hitéleti, oktatási és a cigányság erkölcsi nevelésének tevékenységét.


Magyarországon Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány néven, Romániában pedig Fundatia Gipsymission Románia néven tevékenykedik. A két alapítvány alapítója azonos személy, munkatársai szintén gyakorlatilag azonosak. A két szervezet, a két ország eltérő közigazgatási rendszere miatt jött létre.


TEVÉKENYSÉG A JELENBEN
A kelet-magyarországi régióban, 6 községben van gyülekezetünk, ahol hitéleti munkát végzünk. Túrricse, Milota, Tisztaberek, Tiszabecs és Tunyogmatolcs. Hajdú-Biharban pedig Berekböszörményben vagyunk jelen.


Az erdélyi magyar nyelvű területek lényegesen nagyobb volumenű munkát jelentenek számunkra. A tételes felsorolás igénye nélkül, - az Érmellék, egészen Nagyváradig, a Szilágyság, Marosvásárhely és környéke, Szászrégen és környéke, és nem utolsó sorban a gáborcigányok lakta Szováta, Gyergyószentmiklós, valamint Korond és vonzáskörzete.


Ez mindösszesen 61 községet és gyülekezetet jelent ez ideig. Az alapítvány által elért cigány emberek összlétszáma gyermekekkel együtt, a 10.000 főt közelíti meg. A rendszeresen gyülekezeti alkalmakat látogatók száma ennél kevesebb, ötezer fő körül van.


Ahol a gyülekezet megerősödött, és a keresztséget felvevő hitvalló tagok száma eléri a stabil gyülekezet alapjait képező mértéket, ott igyekszünk saját templomot (imaházat) építeni. Ez évente legalább két imaházat jelent, de esetenként többet is. Jelenleg 17 önerőből épített imaházunk van.


SZERVEZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK
Alapítványunk a Romániai Magyar Baptista Szövetséggel és a Baptista Szeretetszolgálattal működik szorosan együtt.


Az erdélyi területek munkatársait a Baptista Szövetség adja, legnagyobbrészt teológiát végzett lelkészek személyében, kisebb részben laikus felkent misszió- munkások személyében.


Elsődleges célunk a hitéleti tevékenység által, a cigányok belső, és külső megváltozásának elérése. Ez, - Istennek hála, - számunkra is csodálatos módon történik, és nyugodtan állíthatjuk, hogy a Szentlélek megváltoztató kegyelmének legnagyobb tanúi, éppen az alapítvány munkatársai lehetnek.


Egyre több községben érjük el, hogy a hívővé lett, megváltozott életvitelt folytató emberek, - a biblikus erkölcsi mércét követve,- maguk ítélik el a rendetlen és dorbézoló társaikat.


Ez igen nagy eredmény, hisz meggyőződésünk, hogy karhatalmi erővel nem lehet emberek tömegeit "jó irányba" terelni, és gondolkodásukat megváltoztatni. E változásnak sok községben a helyi polgármesterek és munkatársaik a legkézenfekvőbb tanúi.


Ezt a dióhéjban vázolt munkát alapítványunk szent meggyőződéssel és elkötelezettséggel kívánja végezni.


A KIBONTAKOZÁS ELENGEDHETETLEN ÚTJA
Az erkölcsi megváltozás mindennek az alapja, de a cigányság minőségi felemelkedéséhez, és társadalomba integrálódásához, nem elég. Ezt belátva, keressük a tényleges emberi felemelkedés lehetőségét, melyet a tanulásban és a korrekt, erkölcsös munkavégzésben látunk, azonban az utóbbi alapja mindenképpen az első teljesítése.


Döbbenetes tapasztalnunk, hogy még a fiatal generációban is milyen nagy aránnyal vannak olyan felnőtt cigány fiatalok, akik a saját nevüket sem tudják leírni.


Alapítványunk célul tűzte ki magának, hogy a cigányok azon rétegeit, akiket lelkészeink elérni képesek, és szép szóval, erkölcsi rábeszéléssel meg tudják értetni velük a fentiek fontosságát, - oktatási programunkba szeretnénk bekapcsolni. Napjainkig 2 óvodai csoportot működtetünk Székelyhídon, de ez az oktatási program célkitűzése, sokkal több ennél.


A FUNDATIA GIPSIMISSION ROMÁNIA "TIMÓTEUS OKTATÁSI PROGRAMJA"
Célcsoport: Románia magyar nyelvű cigány lakosságát érinti.


ALAPCÉLJAINK:
Az általános iskolában felnövekvő ifjúságból azokat, akiknek szülei, és maguk az érintett fiatalok is az alapítvány gondozásába tartoznak, - tehát a lelkipásztorunknak hatása van a család életére, - a fiatalt "kiszemelve", tudatosan készítse fel a továbbtanulásra.

Általánosságban, egy hasznos szakma megcélozása az elsődleges szempont. A szokásos alapszakmák: kőműves, ács, tetőfedő, burkoló, stb. a gyakorlati életben legszükségesebb szakmai területekre fókuszálva.


Akik kiemelkedő tehetségek, azoknak közép- és felsőoktatási tanulmányaikat kívánjuk ösztönözni és végig kísérni abban a jól felfogott tudatban, hogy a végzős fiatalokat lehetőleg a saját közösségük irányában terelgesse a lelkipásztor. Térjenek vissza, legyenek a saját nemzetük pedagógusai, és oktatói. (Jelenleg egy ilyen fiatalunk van a marosvásárhelyi egyetemen, aki az idén szerez diplomát.)


A fenti programot két úton képzeljük el megvalósítani. A továbbiakban "A" és "B" programnak fogom nevezni.


Első lépésben csak az elsővel ("A" program) tudunk foglalkozni, mivel az "A" megoldás sokkal kevesebb anyagi ráfordítást igényel.


AZ "A" OKTATÁSI PROGRAM A MENTORI HÁLÓZATON ALAPUL
A lényegesen kisebb anyagi kockázattal járó "A" oktatási program alapja a mentori hálózat.
A már kialakult gyülekezeti közösségekben, a lelkész és a mentor segítsé- gével, a kiszemelt fiatalokkal a szülők jelenlétében az említett két tisztségviselő elbeszélget, és igyekszik megértetni a lehetőség súlyát a jelenre és a fiatal jövőjére nézve, kiexponálva a lehetőséget, hogy a gyülekezetébe visszatérő kész szakember, a családja megélhetésén túl, milyen fontos közösségi támaszt jelent majd saját népének is.


A programot elfogadó fiatalok tehát a nyolc általánost követően ily módon ipari iskolába mennének, és sorsukat napi aktualitással kíséri figyelemmel a mentora. A mentor kapcsolatot tart a tanáraival, a gyakorlati oktatást végző mesterrel, a szülőkkel, a gyülekezettel, - naprakészen nyomon követi a tanulási eredményeket. Szükség esetén korrepetáltat. Ha szükséget lát, próbál megoldást találni.


Az egyik legfontosabb feladata a kitartás erősítése, és a program teljes körű befejezésének véghezvitele. A tanuló problémáinak, olykor saját, gyökereiből adódó bizonytalanságának stabilizálása, a biztatás, a háttér közösség erejének és figyelmének kiexponálása a cél elérése érdekében.


A vizsgák eredményeinek nyilvános bejelentése a gyülekezetben, a sikeres vizsgákért való nyilvános gyülekezeti hálaadás, mely mind a tanuló felelősségérzetét hivatott erősíteni. A sikeres tanév befejeztével egy szolid, de nyilvános gyülekezeti bejelentés és kisebb ünnepély a sikeres vizsgát tett fiatalokért. Mindezzel a fiatalban és a gyülekezetben is tudatosítani a feladat súlyát és jövőbeni horderejét, valamint felébreszteni a vágyat, a felnövekvő nemzedékben, a példa követésére.


Az alapítvány szükség szerint, - a mentor által ellenőrzött módon,- a tanuló költségeihez is hozzájárul. (Pl. utazási költség, könyvek, korrepetitor, külön nyelv- vagy zeneoktatás költségei, stb.)


A szakmunkás bizonyítvány elérését követően a programnak nincs vége. Aki arra érdemes, - és ezt lehetőség szerint mindenkinél megpróbáljuk fókuszba helyezni, - a mester vizsgát is le kívánjuk tetetni a szakmunkással. Ez további évek gyakorlati munkájának, végül a mestervizsgának a nyomon követését jelenti a mentorunk segítségével. Amikor a mestervizsgát sikerült megszerezni, az alapítványunk programja itt ér véget. Akár alkalmazottként, akár vállalkozóként helyezkedik el az emberünk, minden esély meg van arra, hogy korrekt kenyérkereső legyen, és családját ne alkalmi filléres munkából tartsa el, és ne állami segélyen éljen, ahogyan ez ma, a cigányok körében mindennapos.


Ugyanezt a mentori munkát a kiemelkedő tanulmányi eredményű, és diplomát szerezni kívánó fiatalok esetében is végezni szeretnénk a fentiekben leírt rendszerben, igyekezve arra, hogy a középiskola szakiskola legyen, ahol már egy szakmai irány alapjai lerakásra kerülnek. Ez esetben értelemszerű feladtunk, a diploma megszerzéséig nyomon követni, a kiválasztott cigány fiatal életét. Várhatóan ezen a területen a létszám lényegesen alacsonyabb lesz.


A "B" OKTATÁSI PROGRAM
Az indítás, a tanuló kiszemelése, azonos módon történik, a lelkipásztor és a mentor segítségével. Ez esetben azonban bentlakásos kollégiumi elhelyezéssel, saját "ipari iskolában" oktatnánk a tanulókat. Ez azért jobb az előző verziónál, mert hétfőtől péntekig a tanuló "zárt közegben" van, a nevelő tanárai ráfigyelnek a tanulásra, a magatartásra, gyakorlatilag az egész emberre. Tanáraikat az egyházértékelvei szerint, a cigányok felé való elhívatás karizmájának figyelembe vételével tudnánk kiválogatni.


A háttérfeltételek, a gyülekezeti biztatás, ugyanaz, mint az "A" esetben. Itt azonban a bentlakás miatt, - egyházi közeg lévén, - több esély van arra, hogy a diák ne kallódjon el, a lelki gondozása, a biztatása, jobban szem előtt legyen, ezzel a program sikere stabilabbnak várható. Nem beszélve az egyéb lehetőségről, amit a délutáni nyelv- és zene tanulás jelenthet a kollégiumban, olyan közös élmények (gyülekezeti zenei fellépések, közösen szervezett szolgálatok, külföldi utak a tanult nyelv hazájába, stb.) komoly ösztönző erőt, sőt egy életre meghatározó élményeket jelenthet a fiatal számára.


Mindezt a programot sikeres bizonyítás esetén, később bővíteni lehet szak- középiskolai területre is, ahonnan cigány diplomások nevelését tudnánk megoldani.


A "B" verzió további előnye, a határok átlépése. Alapítványi, de egyházi kötődésű intézmény lévén, az intézetbe mindkét országból érkezhetnek cigány fiatalok.


Meggyőződésem, hogy a fent leírtak megvalósíthatóak az elkötelezett mun- katársak segítségével, akik jelenleg rendelkezésre állnak, és állományuk a meglévő ismereteink szerint, bővíthető.

Alapítványunknak jelenleg még nem áll rendelkezésére a programhoz szük-séges anyagi fedezet. Nagyon fontos azonban kihangsúlyozni, hogy az elkezdett program félbe hagyása sokkal nagyobb bűn, mint el sem kezdeni, mivel megtörheti a cigányságban a reményt, az elengedhetetlen hitet a saját felemelkedésében.


Alapítványunk tehát, politikai elkötelezettség nélkül kíván hosszú távú, stabil együttműködést kialakítani szponzoraival, felhívva a figyelmet az itt leírt felelősségre.


Meggyőződésünk, hogy a program komoly kihatással lehet a magyar nyelvű cigányság jövőjének alakulására, és e kicsiny kezdetből, nagyszerű jövő bontakozhat ki, - Isten segítségével,- és a jó szándékú emberek, szervezetek odaszánt összefogásával.

Debrecen, 2011. június 4.
/:Kőszegi Dániel:/ alapító