A KCA BIBLIAISKOLA PROGRAMJA

A KCA Bibliaiskola oktatási programja a következő:

Első év

Bibliaismereti tárgy: Bibliatörténet madártávlatból, I. rész

Elbeszélő bevezetés a Bibliába, aminek történetét különböző korszakokra osztva tanulmányozzuk, figyelemmel kísérve a korszak főbb eseményeit, szereplőit és azokat a kiemelkedőbb dolgokat, amiket Isten ezekben a korszakokban tett. Magába foglalja a következő témákat: a Biblia fontossága és használata; a bibliatörténet szakaszainak főbb jellegzetességei; a kezdetek; Ábrahám; Izsák, Jákób és József; a zsidó nép szabadulása Egyiptomból; pusztai vándorlás; honfoglalás és bírák kora; az egységes királyság kora; a két királyság kora.   

Tanítványképzési tárgy: A keresztyén ember lelki élete, I. rész.

Haladó tanítványsági tanfolyam, amiben az általában érintett témákon kívül foglalkozunk jellegzetesen cigánysággal kapcsolatos témákat. A következő témák vannak bemutatva: megtérés és újjászületés; Krisztus-követés; a megszentelődés útján, személyes lelki gyakorlatok; közösségi lelkigyakorlatok; bűnös élvezetek és szenvedélyek; a gyülekezeti élet.

Második év

Bibliaismereti tárgy: Bibliatörténet madártávlatból, II. rész

Az első éves anyag folytatása, a következő témákkal: a babiloni fogság; a fogság után és a szövetségek között; zsoltárok, példabeszédek és a próféták; az Úr Jézus Krisztus élete; Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása; az Úr Jézus Krisztus tanításai; a keresztyén egyház megalakulása és korai terjedése, Pál apostol missziói útjai; a végidők.

Tanítványképzési tárgy: A keresztyén ember lelki élete, II. rész.

Az első éves anyag folytatása, a következő témákkal: konfliktusok a gyülekezetben; az anyagi javak a keresztyének életében; a keresztyén sáfárkodás gyakorlata; párválasztás és házasságkötés; a keresztyén házasélet; keresztyén gyermeknevelés; kísértések és próbák; a hívő élete a társadalomban.

Szolgálati tárgy: Szolgáló élet.

Olyan szolgálatok megtételére buzdít, amelyek minden hívő feladatgát képezik. Tanított témák a következők: felmérni a költségeket; aktív részvétel a gyülekezeti életben; éneklés és nyilvános imádkozás a gyülekezetben; bizonyságtétel a világban és a gyülekezetben; imádkozás szolgálata; lelki beszélgetések és látogatások; szolgálat jócselekedetekkel; Jézus Krisztushoz vezetni az embereket.

Harmadik év

Bibliaismereti tárgy: Jézus Krisztus élete és szolgálata.

Az evangéliumok részletes tanulmányozása 

Szolgálati tárgy: Gyülekezeti igeszolgálatok.

Az igetanulmányozás módszerének elsajátítása után olyan gyülekezeti igeszolgálatra készít fel mint a buzdítás az imaáhítaton, bibliatanulmányozás levezetése és igehirdetés. Az alábbi témákat  tartalmazza: lelki felkészülés az igeszolgálatra; értelmi felkészülés az igeszolgálatra; a Biblia tanulmányozásának módszere; az imaáhítat vezetése; tanítás a bibliaórán; különböző bibliaóra típusok tanítása; az igehirdetés fő elemei; az igehirdetés gyakorlata.

Negyedik év

Bibliaismereti tárgy: A Biblia tanításai dióhéjban.

A Biblia főbb tantételeinek tanulmányozása

Elöljáróképzés: Aki nagy akar lenni közöttetek.

Alap-szintű vezető képző tanfolyam. Célja a vezetői felelősség elmélyítése, a tekintély alatti és a csoportos munka alapelveinek megértése és gyakorlása.


A KCA Bibliaiskola működése

Tankönyvek

Képgaléria